Opmerkelijke citaten uit het boek 'Eindstrijd'

Mat Herben: "Het vrije Westen hoeft niet bang te zijn voor de islam, of welke ideologie ook, maar wel voor de eigen politici. Als onwetendheid en onwil samengaan, wordt rampspoed geboren".
Mat Herben: "Sommige passages in de koran lijken eerder afkomstig uit het reglement voor de krijgstucht van een opmarcherend leger dan uit een heilig boek. De koran is het boek van een typische soldatenreligie die gaat over het vernietigen van vijanden, de verdeling van buit en de beloning van strijders. Dat afvalligheid wordt bestraft met de dood, is geen religieus voorschrift, maar komt uit het militair strafrecht: op desertie in oorlogstijd staat de doodstraf. En de islam is altijd in oorlog met de ongelovigen, het is een heilige plicht".
De invloedrijke Britse moslimgeestelijke dr. Yusuf Qaradawi voorspelde in 2002: "dat de islam zal terugkeren naar Europa als veroveraar en overwinnaar, nadat de religie tweemaal was verdreven: in 732 bij de slag bij Poitiers en in 1683 bij het ontzet van Wenen. Het doel hoeft niet noodzakelijkerwijs met het zwaard te worden bereikt, zo schrijft hij, maar kan ook door demografische groei worden gerealiseerd".
Hans Jansen: "In het debat over migratie, de islam, de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en de toekomst van Nederland, wordt de stem van Pim Fortuyn dan ook node gemist. Het is wel zeker dat, tot op de dag van vandaag, zijn bijdrage zou afsteken bij de gemummelde gemeenplaatsen die de aanhangers van het multiculturalisme weten uit te brengen, zelfs wanneer ze tot de hoogste bestuursverantwoordelijkheid geroepen zijn".
Hans Jansen: "De kruistochten als het equivalent van de jihad voor te stellen, zoals de multiculturalisten doen, is een valse voorstelling van zaken, een absurde verdraaiing van de geschiedenis. Het is als de gelijkstelling van verkoudheid met aids".
Hans Jansen: "De bijbel beschrijft specifieke wreedheden, verheugt zich daar soms ook over, en hoopt dat God de vijanden van Israël link op hun donder zal willen blijven slaan. Maar dat is iets heel anders dan de koran. De koran bevat niet zoals de bijbel verhaal op verhaal, maar de koran bevat naast enkele verhalen (die vaak aan de bijbel ontleend zijn) tientallen oproepen, vaak zeer algemeen van aard, om dodelijk geweld te gebruiken. De bekendste is wel ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’. Dit wordt binnen de korantekst driemaal herhaald: het is duidelijk geen verspreking. Anders dan de bijbel, bevat de koran een groot aantal algemeen gestelde oproepen tot moord en doodslag. Er zijn moslims die zulke passages als een license to kill beschouwen; breng u het lot van Theo van Gogh in herinnering. Op internet circuleert een lijst met 164 oorlogspassages in de koran. Voor zo’n kort boek is 164 ongelooflijk veel. Er bestaat geen dergelijke lijst met Bijbelpassages. Geloof me, als het mogelijk was zo’n lijst samen te stellen,zou het allang gebeurd zijn".
Hans Jansen: "De islamitische strategie is erop gericht eerst Europa in te nemen, en strategisch is dat ongetwijfeld juist. Als Europa gevallen is, kan Israël niet zoveel moeite meer kosten, en daar komt Amerika heus achteraan. Om Europa te veroveren is bovendien waarschijnlijk opmerkelijk weinig geweld nodig. De demografie doet wat zij doet, en de incidentele sluipmoord op een cartoonist, schrijver of politicus die te hard tekeergaat, doet de rest. De Europese multiculturele elites buigen zich ver achterover om de islam ter wille te zijn, en zijn beslist niet van zins op de hoogte te raken van de geschiedenis van de expansie van de islam. Zelfs bij het CDA en de ChristenUnie bestaat er een wonderlijke tegenzin om zich eens te verdiepen in de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam. Er kan nog geen stagiaire op het partijbureau voor worden vrij gemaakt".
Hans Jansen: "Is de islamitische cultuur superieur aan de westerse? Het is haast ongelooflijk dat samenlevingen die niet bij machte zijn hun burgers een werkend systeem van rioolwaterafvoer te verschaffen, gezien kunnen worden als gelijk aan of superieur aan het Westen. Alleen al de prestaties van de tandheelkunde zouden buitenstaanders ervan hebben moeten overtuigen dat het Westen verreweg superieur is. En dan is er nog de rest van de medische wetenschap, en de techniek. Maar, zoals de bijbel ergens zegt: ‘Niet altijd wint de snelste de wedloop’ (Prediker 9:11)".
Bernard Lewis: "In de ogen van een fanatieke en vastbesloten minderheid van islamieten is het derde offensief tegen Europa nu duidelijk begonnen. We moeten onszelf geen rad voor ogen draaien over wat dit is en wat het betekent. Het neemt deze keer andere vormen aan, waaronder twee vormen in het bijzonder: terreur en migratie".
Andrew Bostom: ”Uit een enquête bleek dat 60 procent van de Britse moslims die vóór de bomaanslagen in Londen van 7 juli 2005 waren ondervraagd, van mening was dat degenen die zelfs maar kritiek op de islam hadden strafrechterlijk vervolgd zouden moeten worden, terwijl een derde brutaal genoeg was om na 7 juli 2005 te beweren dat de ‘westerse samenleving decadent en immoreel is en dat moslims daaraan een einde zouden moeten maken’. Daarmee gaven ze duidelijk te kennen dat de huidige liberale democratie van Groot-Brittannië vervangen zou moeten worden door een op de sharia gebaseerd theocratisch systeem”.
Andrew Bostom: “Door de islamitische dimensie van de grote problemen waarmee Europa wordt geconfronteerd te ontkennen, wordt de oplossing gezocht in nóg meer islam. Op die manier wordt Europa’s schijnbaar onontkoombare ontwikkeling naar volledige islamisering en invoering van de sharia-wetgeving verder versneld.
Lars Hedegaard: “De anti-Deense en in groeiende mate anti-Europese en antiwesterse hysterie die werd ontketend - niet veroorzaakt - doordat op 30 september 2005 het Deense landelijke dagblad Jyllands-Posten twaalf cartoons over Mohammed publiceerde, is in essentie een onderdeel van een islamitische strijd om ideologische en politieke heerschappij over de westerse wereld. Een botsing van beschavingen”.
Lars Hedegaard: “Ten slotte blijkt uit de gebeurtenissen rondom de cartoonaffaire zeer duidelijk dat er een verbeten gevecht om de ziel van Europa gaande is. Aan de ene kant in deze strijd heb je diegenen die pal staan voor bescherming van de joods-christelijke erfenis van Europa en de vrijheden waarvoor generaties van Europeanen gestreden hebben: democratie, gelijkheid voor de wet, gelijkheid van man en vrouw, vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid om geen religie aan te hangen, en vrijheid om religie te bekritiseren en te bespotten. Aan de andere kant staan zij die deze gehele erfenis opzij willen zetten om plaats te maken voor een droombeeld van een multicultureel Europa”.
Douglas Murray: Dhimmitude doet zich voor wanneer mensen vinden dat de gevoelens van een bedreigde minderheid er meer toe doen dan de gekoesterde eigen tradities van vrijheid van meningsuiting, wanneer de pseudo-rebelse helden van de filmindustrie na de moord op Theo van Gogh vertoningen van Submission afgelasten omdat ze bang zijn geworden.
Ibn Warraq: “Er bestaan wel gematigde moslims, maar geen gematigde islam”.
Robert Spencer: “En wat gematigde moslims betreft: wat we bij de cartoonkwestie niet zagen gebeuren is al even veelzeggend als wat we wel zagen. We hebben wel georganiseerd protest van boze moslims gezien, alsook brandende ambassades, gemolesteerde Denen en demonstraties in de hele islamitische wereld van Indonesië tot Europa; maar geen georganiseerde groepen gematigde moslims die hun steun uitspraken voor westers pluralisme en vrijheid van meningsuiting. Er zijn weliswaar moedige personen en groepjes geweest die geen blad voor de mond namen, maar het bleef voornamelijk stil – zoals het ook voornamelijk stil bleef na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, op 11 maart 2004 in Madrid en op 7 juli 2005 in Londen. Dat er zowel in de wereld in het algemeen als in westerse landen een enorme meerderheid van vreedzame gematigde moslims zou bestaan, wordt stelselmatig door de media als een feit gebracht en door staatshoofden en regeringsfunctionarissen als veronderstelling aangenomen. Maar bewijs hiervoor ontbreekt eigenlijk”.
Ibn Warraq:Islamitische scholen in het Westen zullen de ongelijke behandeling van vrouwen, zoals we die aantreffen in islamitische landen en de islamitische leer, gewoon laten voortduren. Mogelijk zullen ze ook het onderricht in wetenschappen die niet-islamitisch worden geacht uit de weg gaan of zelfs vooroordelen als antisemitisme en een antiwesterse houding verbreiden. Met name op islamitische scholen bestaat het heel reële gevaar dat leerlingen zal worden bijgebracht dat de seculiere grondwet en wetgeving geen respect verdienen en dat alle moslims alleen trouw dienen te zijn aan en het gezag dienen te onderkennen van de goddelijke regels zoals geopenbaard in hun heilige tekst, de koran. Er is volop bewijs dat dit nu juist is wat islamitische scholen in het Westen onderwijzen”.
Mat Herben: “In Iran worden dissidenten vermoord of gevangengezet, vrouwen die de sharia overtreden worden gegeseld of gestenigd en homo’s worden opgehangen”.
Paul Cliteur: “Het islamisme is een ideologie die gelijkenis vertoont met andere ‘ismen’, zoals communisme, socialisme en liberalisme in de zin dat het zich aandient als een politiek alternatief voor de dominante westerse ideologie van de democratische rechtsstaat of liberal democraty.
Paul Cliteur: “Een probleem met het concept ‘gematigde islam’ is dat het radicalen gemakkelijk een argument in handen speelt deze af te wijzen als ‘halfslachtig’, zo niet hypocriet. Een mens kan niet ‘gematigd’ verliefd zijn of half van zijn vrouw of dochter houden. Waarom zou men dan wel ‘gematigd’ in god kunnen geloven of ‘gematigd’ zijn religieuze verplichtingen kunnen vervullen in deze wereld? Dat is voor radicalen net zo absurd als een vader die zegt dat hij ‘gematigd’ van zijn dochter houdt”.
Hans Jansen: “Alleen de allerdappersten in de wereld van de islam durven te schrijven of te zeggen dat de Holocaust gewoon echt heeft plaatsgevonden. Daar kunnen de Nederlandse leraren die bij vaderlandse geschiedenis de Tweede Wereldoorlog niet meer behandelen om maar geen moeilijkheden met hun Marokkaanse leerlingen te krijgen, nog een voorbeeld aan nemen”.
Monica Papazu: “De geschiedenis van de politieke islam, die meer dan veertien eeuwen bestrijkt, is op grond van onderzoek van Bill Warner, de leider van het Centrum voor het Onderzoek van de politieke Islam (Center for the Study of Political Islam, CSPI) samen te vatten in enkele schrikwekkende cijfers: ongeveer 60 miljoen christenen verloren hun leven door islamitische veroveringen. Het gaat bijvoorbeeld om de vernietiging van de christenheid in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika; 80 miljoen hindoes die zijn gedood en 10 miljoen boeddhisten. In totaal ongeveer 270 miljoen slachtoffers”.
Johannes van Damascus: “De islam kondigt de komst aan van de antichrist. De islam is immers de uitdrukking van de fundamentele leugen, de leugen over God, de leugen over Christus”.
Bas Belder: “Binnen het actuele debat over de positie van de islam wordt over schokkende zaken als eerwraak, mislukte integratie en oproepen tot haat en geweld vaak relatief mild opgetreden in vergelijking met de soms agressieve campagne tegen de SGP. Zou een deel van deze agressie dan toch gevoed worden vanuit de innerlijke vervreemding van of zelfs vijandschap jegens het christendom? Als dit het geval is, dan zijn de woorden van Groen van Prinsterer actueler dan ooit”.
Mat Herben: “Goedwillende christenen projecteren hun eigen denkbeelden op de islam en menen daarin ook een ‘godsdienst van liefde’ te herkennen. Was het maar zo! De islam is ontstaan, verspreid en gehandhaafd met geweld, dat bovendien verheerlijkt wordt. De islam kent alleen genade voor mensen die zich onderwerpen”.
Bert Snel over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de dynamiek in het islamitisch activisme en de aanknopingspunten ervan voor democratisering en mensenrechten: “De WRR had beter een rapport kunnen schrijven over de gevaren voor onze westerse wereld van de ideologie van het ‘islamisme’, die een ernstige bedreiging vormt voor elke democratische rechtsstaat”.