Verantwoording gegevens tbv status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP)
Fiscaal nummer 821201724
KvK nummer 32158153
Contactgegevens Spakenburgse Vrijheidspartij
Dopperstraat 123
3752 JC Bunschoten
Website - email www.svpbunschoten.nl  -   info@svpbunschoten.nl
Doelstelling De vereniging SVP streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en het welzijn van allen wordt gediend. Zij legt haar concrete doeleinden vast in een actieprogramma, dat gebaseerd dient te zijn op het programma van uitgangspunten en richt zich daarmee uitdrukkelijk tot de samenleving zonder onderscheid te maken naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.
Bron: afschrift van een akte van oprichting van de vereniging Spakenburgse Vrijheidspartij gevestigd te Bunschoten-Spakenburg.
De SVP zal in de periode 2014-2018 bij leven en welzijn door Hem gegeven ook weer;
- Solidair zijn met de gemeenschap van ons mooie Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen.
- Voorlichting geven en waar nodig is actief zijn in het islamdebat in relatie tot het christendom.
- Politieke verantwoordelijkheid nemen in de gemeenteraad van Bunschoten met vertrouwen in de burger.
Bron: presentatiegids 2014-2018. De presentatiegids van de SVP is te vinden op www.svpbunschoten.nl/PG.pdf
Beleidsplan Vrijheid als verbindende factor voor mens en maatschappij
‘Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden’. Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) geldt in feite ook voor onze mooie gemeente Bunschoten als de blik op de toekomst wordt geworpen. De SVP heeft als leidraad voor haar activiteiten en politiek bedrijven het woord vrijheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft de jongste politieke beweging de vrijheid voor de ondernemers hoog om bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid te krijgen voor openingstijden, ook op de zondag daar waar het horeca gerelateerde business is. Vrijheid voor de agrarische sector om alternatieve activiteiten te ontwikkelen zoals op de Eemlandhoeve. Vrijheid om te wonen in een leefbare en veilige wijk. De vrijheid moet zo min mogelijk beperkt worden door een regelzuchtige en bureaucratische overheid. Verder zal de SVP blijven pleiten voor het nut van sociale verbanden, buurtverenigingen en gezonde burgerinitiatieven op het vlak van speeltoestellen en sportvelden. Voor de gemeente Bunschoten zal het een uitdaging blijven om het voor de toerist zeven dagen in de week aantrekkelijk te maken om met een bezoek te vereren of voor een externe om hier te willen wonen. De SVP ziet de toekomst met vertrouwen in u als burger tegemoet. Wij mogen samen genieten van de welvaart en zegeningen die ons gegeven zijn. Verdraagzaamheid en het terugdringen van eenzaamheid is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid, maar daar waar de overheid kan helpen zal zij mee moeten blijven zoeken naar antwoorden voor een leefbare en sociale maatschappij. De SVP geniet van het werk en is klaar voor de toekomst. Het is ons een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn van een groep kritische en weldenkende burgers in het belang van ons en latere generaties. Nu en in de toekomst!
Bestuur De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
De namen van de bestuurders;
Peter Frans Koops, voorzitter
Juul de Graaf, secretaris
Magda Koops, penningmeester
Het bestuur is onder meer belast met: De naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het uitvoeren van besluiten van de fractie en de algemene ledenvergadering. Het benoemen van leden van commissies en werkgroepen. Het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen.
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt nu 50 euro. Het bestuur vergadert minimaal 1x per jaar en organiseert jaarlijks de algemene ledenvergadering.
Verslag uitgeoefende werkzaamheden Bloemlezing van werkzaamheden 2010-2014
Waardering met een Kerstattentie van vrijwilligers Rode Kruis, Moedige Moeders, vrijwilligers bejaardentehuis
Vele bezuinigingsvoorstellen gedaan (VNG, Rekenkamer, salaris raadsleden etc.)
Werkbezoeken bij de Haven, biogascentrale, adressen Bed and Breakfast en de
Zilvermeeuw en het Alzheimer Café
Voorlichting over islam in relatie tot het christendom via boeken en website
Te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg en RTV Bunschoten……met dank!
Een drietal onderwerpen betreffende de islam op de politieke agenda gezet
Nuchtere politiek bedreven overeenkomstig het verkiezingsprogramma
De organisatie van lessen Jeugd EHBO op de basisscholen in gang gezet
Eigen organisatie alternatieve begrotingswijzer op de zaterdagmarkt
Het beleggen van openbare en interactieve fractievergaderingen
Uitvoeren volksvertegenwoordigende rol van een raadslid
Contact met de burgers op straat en sociale media
Organisatie barbecue voor alle kiezers van de SVP
Stemadviezen voor de landelijke PVV gegeven
Aangenomen motie Maatschappelijke Stage
Enthousiast bezoeken van recepties
Het beloningsbeleid De functies van de bestuursleden en politici zijn onbezoldigd.
Financiële verantwoording De begroting van de SVP is als volgt:
Jaarlijks begroten we € 3500 aan inkomsten, bestaande uit de afdrachten van politici (€ 2500) en de contributies en extra giften van de leden (€ 1000).
De uitgaven bestaan uit administratie- en bestuurskosten en onvoorziene kosten en worden jaarlijks geraamd op € 2000
De resterende € 1500 wordt jaarlijks gespaard voor het verkiezingsjaar.
In kas Rabobank augustus 2014 € 211,79 in verband met duur verkiezingsjaar.

Wat is een ANBI? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? Een ANBI erkende instelling heeft een aantal belastingvoordelen. de instelling betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. - Als de instelling zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. - De instelling komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. - Vrijwilligers die voor de stichting werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan de instelling voor wie zij zich inzetten. - Donateurs van de instelling mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit betekent dat schenkingen van en aan de Spakenburgse Vrijheidspartij in het kader van haar doelstelling vrijgesteld zijn van schenkings- en successierecht. Donateurs, ondernemers, instellingen en particulieren kunnen giften en schenkingen aan de Spakenburgse Vrijheidspartij  aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI's.